ระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบคอพวเตอร์แหลักการทำงาน
ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล
จริยธรรมและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
โลกอินเตอร์เน็ต

หน้าหลัก แผนที่เว็บไซต์ ติดต่อเรา ผู้จัดทำ
 
เอกสารอ้างอิง
   
   
 
ระบบสารสนเทศ  
 
ความหมายของระบบสารสนเทศ  
 
กระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศ  
 
 
 
 
 
การประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ  
 
ความหมายการประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ  
   
กระบวนการผลิตสารสนเทศ  
   
ลักษณะของสารสนเทศที่ดี  
   
วิธีการประมวลผลข้อมูล  
   
โครงสร้างข้อมูล  
   
ประเภทแฟ้มข้อมูล  
 
ประโยชน์ของสารสนเทศ  
         
      แบบทดสอบก่อนเรียน  
      แบบทดสอบหลังเรียน  
         
         

 
โรงเรียนบัวใหญ่ 83 ต.บัวใหญ่  อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120   
โทรศัพท์ 0-4446-1569 โทรสาร 0-4446-2693