ระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบคอพวเตอร์แหลักการทำงาน
ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล
จริยธรรมและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
โลกอินเตอร์เน็ต

หน้าหลัก แผนที่เว็บไซต์ ติดต่อเรา ผู้จัดทำ
 
เอกสารอ้างอิง
  การสื่อสารข้อมูล และระบบเครือข่าย. [ออนไลน์].  แหล่งที่มา.   
   

http://neung.kaengkhoi.ac.th/netword
ICT/salupmessa.html  วันที่เข้าถึงข้อมูล 14 มกราคม 2554.

 
  การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของระบบ Network และ Internet. [ออนไลน์].  
    แหล่งที่มา.  http://www.jobpub.com/articles/showarticle.asp?id=42  วันที่เข้าถึงข้อมูล 1 มกราคม 2554  
  คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2546).  
 

  เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  นนทบุรี :  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

 
  ครรชิต  มาลัยวงศ์. (2540). ทัศนะไอที. กรุงเทพมหานคร :  
 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. 

 
  ความรู้เกี่ยวกับ Information Technology. [ออนไลน์].  แหล่งที่มา.  
 

http://www.itdestination.com/resources/tech/showtech.php?00004  วันที่เข้าถึงข้อมูล 26 มกราคม 2554.

 
  ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล. (2545).  
 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.  กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ. [ออนไลน์].  แหล่งที่มา  
 

.  http://www.bcoms.net/temp/lesson8.asp  วันที่เข้าถึงข้อมูล 15 มกราคม 2554.

 
  ประเภทของคอมพิวเตอร์. [ออนไลน์].  แหล่งที่มา.  
 

http://pirun.ku.ac.th/~b4904281/page3.html  วันที่เข้าถึงข้อมูล 1 มกราคม 2554.

 
  มารู้จักคอมพิวเตอร์.  [ออนไลน์].  แหล่งที่มา.  
 

http://www.ketkwanchai.info/ebook3/14.htm  วันที่เข้าถึงข้อมูล 26 มกราคม 2554.

 
  รวิวรรณ เทนอิสสระ. (2543).  ฐานข้อมูลและการออกแบบ.    กรุงเทพฯ: เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น.  
 

มกราคม 2554.

 
  ระบบสารสนเทศ (Information system).  แหล่งที่มา :  
 

http://www4.eduzones.com/dena/4892.  วันที่เข้าถึงข้อมูล 1 มกราคม 2554.

 
  ระบบอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต. [ออนไลน์].  แหล่งที่มา.   
 

http://www.thaiall.com/internet/internet02.htm  วันที่เข้าถึงข้อมูล 1 มกราคม 2554.

 
  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา.   
 

http://www.streesmutprakan.ac.th/teacher/techno/WEB%20_JAN/p5.html  วันที่เข้าถึงข้อมูล 10 มกราคม 2554.

 
  ศรีไพร  ศักดิ์รุ่งพงศากุล  และคณะ.  (มปป.).  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.   
 

กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช 

 
  ศรีไพร  ศักดิ์รุ่งพงศากุล  และคณะ.  (มปป.).  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.  
 

  กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช 

 
  สานิตย์  กายาผาด.(2542). เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต. กรุงเทพฯ :  เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น  
  สัลยุทธ์  สว่างวรรณ.  (2552).  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer Networks.   
 

พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดุเคชั่น อินโดไชน่า

 
  อำนวย  เดชชัยศรี  และคณะ. (มปป.).  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.   
 

กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช 

 
  อำนวย  เดชชัยศรี  และ ญัฐกานต์ ภาคพรต.  (มปป.).  เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.  กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช 

 
  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์[ออนไลน์].  แหล่งที่มา.  
 

http://www.thaiwbi.com/course/Intro_com/Intro_com/wbi1/hie/menu4.htm  วันที่เข้าถึงข้อมูล 1 มกราคม 2554.

 
 

.________.  [ออนไลน์].  แหล่งที่มา.

 
  http://www.edu.nu.ac.th/supanees/lesson/366515/index.html  วันที่เข้าถึงข้อมูล 14 มกราคม 2554  
  ________.  [ออนไลน์].   แหล่งที่มา.  
  http://www.kruboon.com/index.php  วันที่เข้าถึงข้อมูล 15 มกราคม 2554.  
 

________.  [ออนไลน์].  แหล่งที่มา.

 
 

http://elearning.northcm.ac.th/it/lesson1-1.asp วันที่เข้าถึงข้อมูล 13 มกราคม 2554.

 
  ________.  [ออนไลน์].  แหล่งที่มา. http://www.thaiall.com/ethics/   
 

วันที่เข้าถึงข้อมูล 14 มกราคม 2554.

 
     
       
โรงเรียนบัวใหญ่ 83 ต.บัวใหญ่  อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120   
โทรศัพท์ 0-4446-1569 โทรสาร 0-4446-2693