ระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบคอพวเตอร์แหลักการทำงาน
ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล
จริยธรรมและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
โลกอินเตอร์เน็ต

หน้าหลัก แผนที่เว็บไซต์ ติดต่อเรา ผู้จัดทำ
 
แผนที่เว็บไซต์ (Site Map)

   
   
 
ระบบสารสนเทศ  
 
ความหมายของระบบสารสนเทศ  
 
กระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศ  
 
 
 
 
 
การประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ  
 
ความหมายการประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ  
   
กระบวนการผลิตสารสนเทศ  
   
ลักษณะของสารสนเทศที่ดี  
   
วิธีการประมวลผลข้อมูล  
   
โครงสร้างข้อมูล  
   
ประเภทแฟ้มข้อมูล  
 
ประโยชน์ของสารสนเทศ  
      แบบทดสอบก่อนเรียน  
      แบบทดสอบหลังเรียน  

   
   
 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
 
 
 
 
ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
      แบบทดสอบก่อนเรียน  
      แบบทดสอบหลังเรียน  

   
   
 
ระบบคอมพิวเตอร์และหลักการทำงาน  
 
ความหมายของคอมพิวเตอร์  
 
 
 
 
   
ฮาร์ดแวร์ (Hardware)  
      หน่วนรับข้อมูล (Input Unit)  
      หน่วยประมวลผลกลาง (Processing Unit)  
      หน่วยแสดงผล (Output Unit)  
    ซอฟท์แวร์ (Software)  
      ซอฟแวร์ระบบ (System Software)  
      ซอฟแวร์ประยุกต์ (Application Software)  
   
บุคคลากรทางคอมพิวเตอร์ (Peopleware)  
   
ข้อมูล (Data)  
      แบบทดสอบก่อนเรียน  
      แบบทดสอบหลังเรียน  

 
ระบบเครือข่าคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล  
 
ความหมายของระบบเครือขาคอมพิวเตอร์  
 
 
 
 
   
แบ่งตามขนาดพื้นที่  
      Lan (Local Area Network)  
      Man (Metropolitan Area Network)  
      Wan (Wide Area Network)  
   
แบ่งตามลักษณะการทำงาน  
      ระบบ Server-Client  
      ระบบ Peer to Peer  
   
แบ่งตามสาถาปัตยกรรมเครือข่าย  
      โทเค็นริง (Token Ring)  
      อีเทอร์เน็ต (Ethernet)  
   
แบ่งตามโครางสร้างของระบบเครือข่าย (Network Topolory)  
      แบบบัส (Bus)  
      แบบดาว (Star)  
      แบบวงแหวน (Ring)  
 
ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
 
ผลกระทบทางสังคมในการนำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใช้  
 
การสื่อสารข้อมูล  
   
องค์ประกอบการสื่อสารข้อมูล  
      การส่งข้อมูลทางเดียว  
      การส่งข้อมูลสองทิศทางสลับกัน  
      การส่งข้อมูลสองทิศทางพร้อมกัน  
   
ตัวกลางการสื่อสารข้อมูล  
      สื่อนำข้อมูลแบบมีสาย (Wired Media)  
      สื่อนำข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Media)  
      แบบทดสอบก่อนเรียน  
      แบบทดสอบหลังเรียน  

   
   
 
จริยธรรมและควาปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์  
 
ความหมายของจริยธรรมคอมพิวเตอร์  
 
 
 
 
 
ประเภทอาชญากรคอมพิวเตอร์  
 
การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์  
      แบบทดสอบก่อนเรียน  
      แบบทดสอบหลังเรียน  

   
   
 
เน็ตความหมายของอินเตอร์เน็ต  
 
ความเป็นมาของระบบอินเตอร์  
 
 
 
 
 
ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต  
 
บริการต่างๆบนอินเตอร์เน็ต  
      แบบทดสอบก่อนเรียน  
      แบบทดสอบหลังเรียน  


โรงเรียนบัวใหญ่ 83 ต.บัวใหญ่  อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120   
โทรศัพท์ 0-4446-1569 โทรสาร 0-4446-2693