ระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบคอพวเตอร์แหลักการทำงาน
ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล
จริยธรรมและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
โลกอินเตอร์เน็ต

หน้าหลัก แผนที่เว็บไซต์ ติดต่อเรา ผู้จัดทำ
 
สอบประมวลความรู้ ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
 
 
แบบทดสอบประมวลความรู้

1. เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญอย่างไร
ช่วยการดำรงชีวิตสะดวกสบายขึ้น
เพิ่มภาวะความเสี่ยงภัย
ทำให้ระบบขนส่งเพิ่มมากขึ้น
เพิ่มปริมาณคนทำงานมากขึ้น

2. บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มผลผลิตอย่างไร
ใช้ความชำนาญ
พึ่งพาธรรมชาติ
ควบคุมธรรมชาติและตัวแปร
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

3. ข้อใดคือความหมายของข้อมูล
เอกสารแสดงรายการ
ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ของสิ่งต่าง ๆ
การพยากรณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ
การจินตนาการถึงสิ่งต่าง ๆ

4. สารสนเทศหมายถึงข้อใด
การนำความรู้ความชำนาญมาประยุกต์ใช้กับงาน
การปรับปรุงคุณภาพการทำงาน
การนำข้อมูลมาผ่านกระบวนการสถิตินำผลไปใช้งาน
การนำครื่องมือทางเทคโนโลยีมาใช้งาน

5. ข้อใดเป็นการทำสารสนเทศที่ถูกต้อง
การจดบันทึกข้อมูล
การหาค่าร้อยละข้อมูล
การหาคำสะกดผิดของข้อมูล
การแจกข้อมูลให้คนอื่น ๆ

6. ข้อใดคือความหมาย "เทคโนโลยีสารสนเทศ" ที่ถูกต้อง
โปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล แล้วสามารถเผยแพร่่ได้
อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล การเผยแพร่ เพื่อใช้ในการสื่อสารและโทรมนาคม
ระบบการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล โดยอาศัยบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยดำเนินการ
เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ช่วยสนับสนุนการประมวลผลข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ

7. ปัจจัยใดที่ทำให้เกิดความล้มเหลวในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ขาดการจัดการหรือสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง
บุคลากรกลัวที่จะเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขาดการวางแผนจัดการความเสี่ยงไม่ดี
ถูกทุกข้อ

8. ข้อใดเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประปา
ขนส่งมวลชน
ระบบอากาศยาน
ระบบโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

9. การที่เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากไม่ติดตามอย่างสม่ำเสมอทำให้เป็นคนล้าหลัง คือสาเหตุเกิดปัญหาในข้อใด
ความกลัวการเปลี่ยนแปลง
การไม่ติดตามข่าวสารความรู้ด้านเทคโนโลยี
การนำเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมมาใช้งาน
ขาดการวางแผนที่ดี

10. การวางแผนความเสี่ยงที่ดีทำให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไร
บุคลากรมีความเชื่อมั่นต่อองค์กรที่สามารถนำพาไปสู่ความสำเร็จ
นำอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารมีประสิทธิภาพ งบประมาณรายจ่ายน้อย
ถูกทุกข้อ

11. คอมพิวเตอร์ชนิดใดที่เหมาะสมกับ งานวิจัยขีปนาวุธ งานสื่อสารดาวเทียม หรืองานพยากรณ์อากาศ
Micro Computer
Mini Computer
Mainframe Computer
Super Computer

12. ข้อใดเป็นอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล
เมาส์ (Mouse)
คีย์บอร์ด (Keyboard)
สแกนเนอร์ (Scanner)
ถูกทุกข้อ

13. ข้อใดเป็นอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล
เมาส์ (Mouse)
เครื่องพิมพ์ (Printer)
สแกนเนอร์ (Scanner)
คีย์บอร์ด (Keyboard)

14. โปรแกรมที่ช่วยจัดเก็บข้อมูลมากๆ เช่น การเก็บสินค้าคงคลัง การเก็บประวัติพนักงาน การเก็บรายชื่อนักเรียนในโรงเรียน เป็นต้น คือโปรแกรมด้านใด
โปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processor)
โปรแกรมกระดานคำนวณ (Spreedsheet)
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (Database)
โปรแกรมกราฟิก (Graphic)

15. ข้อใดเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ
Microsoft Access
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
Microsoft Word

16. คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่จัดเก็บและให้บริการไฟล์ข้อมูลและทรัพยากรอื่นๆ กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ในเครือข่าย เป็นคอมพิวเตอร์ประเภทใด
คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ (Client Computer)
คอมพิวเตอร์เซอร์เวอร์ (Server Computer)
คอมพิวเตอร์ฮ้บ (Hub Computer)
คอมพิวเตอร์เราเตอร์ (Router Computer)

17. Routing Table ทำหน้าที่จัดหาเส้นทางและเลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดในการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง Routing Table เป็นความสามารถของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ชนิดใด
Hub
Modem
Router
Network Interface Card

18. การนำ LAN มาเชื่อมต่อกันทำให้ระบบเครือข่ายมีขนาดใหญ่ขึ้น เป็นระบบเครือข่ายประเภทใด
Star
MAN
Bus
WAN

19. ข้อใดอธิบายโครงสร้างระบบเครือข่ายแบบบัส (Bus) ได้ถูกต้อง
เป็นการต่อคอมพิวเตอร์เป็นแนวเดียวออกไปเรื่อยๆ โดยอาศัยสายเพียงเส้นเดียวเป็นสายหลัก เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แบบวงแหวน จากเครื่องหนึ่งไปสู่อีกเครื่องหนึ่ง จากเครื่องท้ายสุดเชื่อมต่อกับเครื่องแรกสุด
นำ Hub มาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย UTP ในการเชื่อมต่อทั้งหมด
ไม่มีข้อใดถูก

20. ข้อใดเป็นลักษณะการส่งข้อมูลแบบทิศทางเดียว
การสื่อสารทางโทรศัพท์
การสื่อสารโดยใช้วิทยุสื่อสาร
การสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสนทนา
การส่งสัญญาณของสถานีโทรทัศน์ไปยังเครื่องรับโทรทัศน์

21. ข้อใดเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมของคอมพิวเตอร์
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟแวร์
การเข้าถึงข้อมูลหรือคอมพิวเตอร์ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาติ
สร้างโปรแกรม Virus Computer ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
ถูกทุกข้อ

22. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
วันที่ 1 เมษายน 2545
วันที่ 2 เมษายน 2545
วันที่ 3 เมษายน 2545
วันที่ 4 เมษายน 2545

23. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 รองรับสถานะทางกฏหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในเรื่องใด
การรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
การใช้ลายมือชืออิเล็กทรอนิกส์
การรับฟังพยานหลักฐานที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์
ถูกทุกข้อ

24. ข้อใดเป็นการก่ออาชญากรรมของอาชญากรคอมพิวเตอร์ ที่ทั่วโลกได้จัดออกเป็น 9 ประเภท
การมีภาพลามกของตนเอง เก็บไว้ดูส่วนตัว
การแพร่ภาพ เสียง ลามก อนาจาร และข้อมูลที่ไม่เหมาะสม
การสร้างซอฟต์แวร์ (Software) จากโปรแกรมลิขสิทธิ์ ไว้ใช้ส่วนตัว มิได้เผยแพร่แก่ผู้อื่น
ข้อ 1 และ ข้อ 3 ถูกต้อง

25. ข้อใดไม่เป็นการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของอาชญากรคอมพิวเตอร์
ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)
ใช้บัตรแม่เหล็ก หรือกุญแจ เพื่อเข้าสู่ระบบ
ปิดการทำงานระบบ Firewall ทุกครั้งที่เปิดคอมพิวเตอร์
ใช้ระบบอ่านลายนิ้วมือก่อนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

26. อินเตอร์เน็ตถูกพัฒนาขึ้นมาจากกระทรวงใดของประเทศสหรัฐอเมริกา
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ

27. โครงการ ARPA Net เชื่อมโยงเครือข่ายร่วมกันกับมหาวิทยาลัยของอเมริกา คือมหาวิทยาลัยใด
มหาวิทยาลัยแคริฟอร์เนีย ที่ซานตาบาบารา
มหาวิทยาลัยแคริฟอร์เนีย ที่ลอสแองเจลิส
สถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
ถูกทุกข้อ

28. การเริ่มต้นอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย มีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ไปยังสถาบันการศึกษาใดในต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยแคริฟอร์เนีย ที่ซานตาบาบารา ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยแคริฟอร์เนีย ที่ลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

29. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้ทำสารเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 6 แห่งเข้าด้วยกัน ในปี พ.ศ. 2535 โดยเรียกเครือข่ายนี้ว่าอะไร
Thaisarn
Thai ARPA Net
University Thai Net
Asia Line Net

30. ข้อใดเป็นโดเมนเนมหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรในประเทศไทย
.ac.th
.ac.uk
.or.th
.or.uk

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

 
 
  กลับขึ้นข้างบน  


โรงเรียนบัวใหญ่ 83 ต.บัวใหญ่  อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120   
โทรศัพท์ 0-4446-1569 โทรสาร 0-4446-2693