ระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบคอพวเตอร์แหลักการทำงาน
ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล
จริยธรรมและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
โลกอินเตอร์เน็ต

หน้าหลัก แผนที่เว็บไซต์ ติดต่อเรา ผู้จัดทำ
 
หน่วยที่ 1 ระบบสารสนเทศ (Information System) : เทคโนโลียีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
   
   
 
ระบบสารสนเทศ  
 
ความหมายของระบบสารสนเทศ  
 
กระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศ  
 
 
 
 
 
การประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ  
 
ความหมายการประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ  
   
กระบวนการผลิตสารสนเทศ  
   
ลักษณะของสารสนเทศที่ดี  
   
วิธีการประมวลผลข้อมูล  
   
โครงสร้างข้อมูล  
   
ประเภทแฟ้มข้อมูล  
 
ประโยชน์ของสารสนเทศ  
         
      แบบทดสอบก่อนเรียน  
      แบบทดสอบหลังเรียน  
         
         
 
 
 
 
 
 
    กลับขึ้นข้างบน    


โรงเรียนบัวใหญ่ 83 ต.บัวใหญ่  อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120   
โทรศัพท์ 0-4446-1569 โทรสาร 0-4446-2693