ระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบคอพวเตอร์แหลักการทำงาน
ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล
จริยธรรมและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
โลกอินเตอร์เน็ต

หน้าหลัก แผนที่เว็บไซต์ ติดต่อเรา ผู้จัดทำ
 
หน่วยที่ 1 ระบบสารสนเทศ (Information System) : เทคโนโลียีสารสนเทศและการสื่อสาร

ความหมาย | ลักษณะของสารสนเทศที่ดี | ประเภทของสารสนเทศ | การประมวลผล | ประโยชน์

 

 

วิธีการประมวลผลข้อมูล

 
 

การประมวลผลข้อมูลเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  เพราะข้อมูลรอบ ๆ ตัวเรามีจำนวนมาก  ก่อนนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ จำเป็นต้องมีการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศก่อนจึงจะนำไปใช้ประโยชน์ได้   ซึ่งวิธีการประมวลผลข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์แบ่งเป็น  2  วิธี  ดังนี้  (สานิตย์  กายาผาด, 2542, หน้า 94)

 
 

    1 การประมวลผลออนไลน์ (Online Processing) เป็นเทคนิคการประมวลผลแบบสุ่ม จะประมวลผลตามเวลาที่เกิด การประมวลผลออนไลน์นี้จัดว่าเป็นการประมวลผลแบบ Real-Time Processing หมายความว่าจะทำการประมวลผลทันทีโดยไม่ต้องรอรวบรวมข้อมูล รายการจะถูกนำไปประมวลผลและได้ผลลัพธ์ทันที การประมวลผลแบบ Real-Time นี้ จะมีเทอร์มินัลต่อเข้ากับ CPU โดยตรง ข้อมูลจะมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ระบบลักษณะนี้เรียกว่า Online System  เช่น การฝาก-ถอนเงินของธนาคารด้วย ATM

    2 การประมวลผลแบบกลุ่ม (Batch Processing) คือ การประมวลผลโดยมีการรวบรวมข้อมูลไว้ช่วงเวลาหนึ่งก่อนทำการประมวลผล การประมวลผลจะทำตามช่วงเวลาที่กำหนดอาจทำทุกวันหรือทุกสิ้นเดือน ผู้ใช้ไม่สามารถเห็นผลลัพธ์ทันทีและไม่สามารถโต้ตอบกับระบบได้ แต่การประมวลผลแบบนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการประมวลผลได้มากกว่าการประมวลผลแบบอื่น ข้อมูลจะเป็นแบบ Transaction file ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลนี้เรียกว่า Off-line System เช่น ระบบคิดดอกเบี้ยของธนาคาร การคิดค่าน้ำ-ค่าไฟ เป็นต้น
 
       
       
       
 
 
 
 
 
9/6
  กลับขึ้นข้างบน  


โรงเรียนบัวใหญ่ 83 ต.บัวใหญ่  อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120   
โทรศัพท์ 0-4446-1569 โทรสาร 0-4446-2693