ระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบคอพวเตอร์แหลักการทำงาน
ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล
จริยธรรมและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
โลกอินเตอร์เน็ต

หน้าหลัก แผนที่เว็บไซต์ ติดต่อเรา ผู้จัดทำ
 
หน่วยที่ 3 ระบบคอมพิวเตอร์และหลักการทำงาน (Computer System and Working) : เทคโนโลียีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
   
   
 
ระบบคอมพิวเตอร์และหลักการทำงาน  
 
ความหมายของคอมพิวเตอร์  
 
 
 
 
   
ฮาร์ดแวร์ (Hardware)  
      หน่วนรับข้อมูล (Input Unit)  
      หน่วยประมวลผลกลาง (Processing Unit)  
      หน่วยแสดงผล (Output Unit)  
    ซอฟท์แวร์ (Software)  
      ซอฟแวร์ระบบ (System Software)  
      ซอฟแวร์ประยุกต์ (Application Software)  
   
บุคคลากรทางคอมพิวเตอร์ (Peopleware)  
   
ข้อมูล (Data)  
         
      แบบทดสอบก่อนเรียน  
      แบบทดสอบหลังเรียน  
         
         
 
 
 
 
 
 
    กลับขึ้นข้างบน    


โรงเรียนบัวใหญ่ 83 ต.บัวใหญ่  อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120   
โทรศัพท์ 0-4446-1569 โทรสาร 0-4446-2693