ระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบคอพวเตอร์แหลักการทำงาน
ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล
จริยธรรมและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
โลกอินเตอร์เน็ต

หน้าหลัก แผนที่เว็บไซต์ ติดต่อเรา ผู้จัดทำ
 
หน่วยที่ 4 ระบบเครือข่าคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล (Computer Network and Communication): เทคโนโลียีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
 
ระบบเครือข่าคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล  
 
ความหมายของระบบเครือขาคอมพิวเตอร์  
 
 
 
 
   
แบ่งตามขนาดพื้นที่  
      Lan (Local Area Network)  
      Man (Metropolitan Area Network)  
      Wan (Wide Area Network)  
   
แบ่งตามลักษณะการทำงาน  
      ระบบ Server-Client  
      ระบบ Peer to Peer  
   
แบ่งตามสาถาปัตยกรรมเครือข่าย  
      โทเค็นริง (Token Ring)  
      อีเทอร์เน็ต (Ethernet)  
   
แบ่งตามโครางสร้างของระบบเครือข่าย (Network Topolory)  
      แบบบัส (Bus)  
      แบบดาว (Star)  
      แบบวงแหวน (Ring)  
 
ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
 
ผลกระทบทางสังคมในการนำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใช้  
 
การสื่อสารข้อมูล  
   
องค์ประกอบการสื่อสารข้อมูล  
      การส่งข้อมูลทางเดียว  
      การส่งข้อมูลสองทิศทางสลับกัน  
      การส่งข้อมูลสองทิศทางพร้อมกัน  
   
ตัวกลางการสื่อสารข้อมูล  
      สื่อนำข้อมูลแบบมีสาย (Wired Media)  
      สื่อนำข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Media)  
         
         
      แบบทดสอบก่อนเรียน  
      แบบทดสอบหลังเรียน  
         
         
         
 
    กลับขึ้นข้างบน    


โรงเรียนบัวใหญ่ 83 ต.บัวใหญ่  อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120   
โทรศัพท์ 0-4446-1569 โทรสาร 0-4446-2693