ระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบคอพวเตอร์แหลักการทำงาน
ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล
จริยธรรมและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
โลกอินเตอร์เน็ต

หน้าหลัก แผนที่เว็บไซต์ ติดต่อเรา ผู้จัดทำ
 
หน่วยที่ 4 ระบบเครือข่าคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล (Computer Network and Communication): เทคโนโลียีสารสนเทศและการสื่อสาร

ความหมาย | อุปกรณ์เครือข่าคอมพิวเตอร์ | ประเภทเครือข่าคอมพิวเตอร์ | การสื่อสารข้อมูล | ตัวกลางการสื่อสารข้อมูล

การสื่อสารข้อมูล (Data Communication

 

 


การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) การรับส่ง  โอน  ย้าย  หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร(Information)  จากผู้ส่งข้อมูล(Sender)  ไปยังผู้รับข้อมูล(Receiver)  โดยการใช้สื่อกลาง (Medium)  ในการรับส่งข้อมูล  โดยวัตถุประสงค์ของการสื่อสารข้อมูล คือ ผู้ส่งต้องการให้ผู้รับสารเข้าใจถึงความหมายของข้อมูลข่าวสารที่ส่งไป (Component of Communication)  ดังนี้

1.ผู้ส่งข้อมูล (Sender) คือผู้ที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลไปยังจุดหมายที่ต้องการ  ซี่งอาจเป็นมนุษย์  สัตว์หรือเครืองคอมพิวเตอร์
2.ผู้รับข้อมูล (Receiver)  คือผู้ที่ทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ส่งข้อมูล
3.ข้อมูล (Data) คือสิ่งที่ผู้ส่งข้อมูลต้องการที่จะส่งไปยังผู้รับข้อมูล  ซึ่งอาจจะเป็นข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว  หรืออื่นๆตามที่ผู้ส่งข้อมูลต้องการ
4.สื่อนำข้อมูล (Medium) คือสิ่งที่ทำหน้าที่ในการเป็นตัวกลางในการส่งข้อมลจากผู้ส่งข้อมูลไปยังผู้รับข้อมูล เช่น คน อากาศ  สายเคเบิล  เป็นต้น
5.โพโตคอล (Protocol)  คือข้อตกลาง  หรือวิธีการที่ในการทำการสื่อสารข้อมูลจากผู้ส่งไปยังผู้รับ โดยผู้รับจะต้องมีการทำการตกลงวิธีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันเพื่อที่จะทำการส่งและรับข้อมูลได้ถูกต้อง

 
   


องค์ประกอบการสื่อสารข้อมูล

ในการสื่อสารข้อมูลนั้นสามารถทำได้หลายรูปแบบแต่งต่างไปตามวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร  แต่ไม่ว่าในการสื่อสารข้อมูลแบบใด  การสื่อสารทุกรูปแบบจะต้องมีองค์ประกอบในการสื่อสารข้อมูล  (Component of Communication) เช่น
ทิศทางการส่งข้อมูล

1. การส่งข้อมูลแบบทิศทางเดียว (Simplex Transmission)
                เป็นการสื่อสารข้อมูลที่มีผู้ส่งข้อมูลทำหน้าที่ส่งข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียว และผู้รับข้อมูล ก็ทำหน้าที่รับข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียวด้วยเช่นกัน การส่งข้อมูลในลักษณะนี้ เช่น การส่งสัญญาณของสถานีโทรทัศน์ไปยังเครื่องรับโทรทัศน์ โดยที่สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์จะทำหน้าที่ส่งสัญญาณเท่านั้น และเครื่องรับโทรทัศน์ก็จะทำหน้าที่รับสัญญาณเท่านั้นเช่นกัน
   
2. การส่งข้อมูลแบบสองทิศทางสลับกัน (Half-Duplex-Transmission)

                 เป็นการสื่อสารข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้รับและผู้ส่ง โดยแต่ละฝ่ายสามารถเป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับข้อมูล แต่จะต้องสลับกันทำหน้าที่เป็นผู้ส่งข้อมูล จะเป็นผู้ส่ง พร้อมกันทั้งสองฝ่ายไม่ได้ ลักษณะการส่งข้อมูลประเภทนี้ เช่น การสื่อสารโดยใช้วิทยุสื่อสาร ซึ่งผู้ที่จะส่งข้อมูลต้องกดปุ่มเพื่อส่งข้อมูล ในขณะนั้นผู้อื่นจะเป็นผู้รับข้อมูล
   
3. การส่งข้อมูลแบบสองทิศทางพร้อมกัน (Full Duplex Transmission)

                 เป็นการสื่อสารข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของทั้งผู้ส่งและผู้รับข้อมูล โดยทั้งสองฝ่ายสามารถเป็นผู้ส่งและ ผู้รับข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน และสามารถส่งข้อมูลได้พร้อมกันลักษณะการส่งข้อมูลแบบสองทิศทางพร้อมกัน เช่น การสื่อสารโทรศัพท์ซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถ พูดพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกัน  โดยปกติการสื่อสารข้อมูลส่วนใหญ่จะไม่ใช่การส่งข้อมูล แบบสองทิศทางพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น การใช้โทรศัพท์ ถึงแม้ว่าจะสามารถส่งข้อมูลได้ สองทิศทางพร้อมกัน แต่เวลาพูดยังต้องสลับกันพูด อีกตัวอย่างหนึ่งคือ การสื่อสารระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งบางครั้งดูเหมือนว่าเป็นแบบสองทิศทางพร้อมกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นการส่งข้อมูลแบบสองทิศทางสลับกัน ซึ่งช่วงเวลาที่สลับกันนี้อาจ เป็นช่วงเวลาที่เร็วมากจึงดูเหมือนว่าเป็นการส่งข้อมูลสองทิศทางพร้อมกัน ชนิดของสัญญาณข้อมูล
 
   


สัญญาณอิเลกทรอนิกส์ที่ใช้ในการสื่อสารสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ

 
 


1. สัญญาณแบบแอนะล็อก (Analog Signal)
จะเป็นสัญญาณแบบต่อเนื่องที่ทุกๆ ค่า ที่เปลี่ยนแปลงไปของระดับสัญญาณจะมีความหมาย การส่งสัญญาณแบบนี้จะถูกรบกวนให้มีการแปลความหมายผิดพลาดได้ง่าย เนื่องจากค่าทุกค่าถูกนำมาใช้งาน ซึ่งสัญญาณแบบแอนะล็อกนี้จะเป็นสัญญาณที่สื่อกลางในการสื่อสารส่วนมากใช้อยู่เช่น สัญญาณเสียงในสายโทรศัพท์ เป็นต้น

2. สัญญาณแบบดิจิตอล (Digital Signal)
จะประกอบขึ้นจากระดับสัญญาณเพียง 2 ค่าคือ สัญญาณระดับสูงสุด และสัญญาณระดับต่ำสุด ดังนั้นจะมีประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือสูงกว่าแบบอนาลอกเนื่องจากมีการใช้งานค่าสองค่า เพื่อนำมาตีความหมายเป็น on/off หรือ0/1 เท่านั้น ซึ่งเป็นสัญญาณที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน


 
   

     จบหน่วยที่ 4

 
9/9
  กลับขึ้นข้างบน  


โรงเรียนบัวใหญ่ 83 ต.บัวใหญ่  อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120   
โทรศัพท์ 0-4446-1569 โทรสาร 0-4446-2693