ระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบคอพวเตอร์แหลักการทำงาน
ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล
จริยธรรมและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
โลกอินเตอร์เน็ต

หน้าหลัก แผนที่เว็บไซต์ ติดต่อเรา ผู้จัดทำ
 
หน่วยที่ 4 ระบบเครือข่าคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล (Computer Network and Communication): เทคโนโลียีสารสนเทศและการสื่อสาร

ความหมาย | อุปกรณ์เครือข่าคอมพิวเตอร์ | ประเภทเครือข่าคอมพิวเตอร์ | การสื่อสารข้อมูล | ตัวกลางการสื่อสารข้อมูล

อุปกรณ์สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Hardware)

 

 

 

เราท์เตอร์(Router) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายหลายระบบ เข้าด้วยกัน คล้ายกับบริดจ์ แต่มีส่วนการ ทำงานที่ซับซ้อนมากกว่า บริดจ์มาก  โดยเราท์เตอร์จะมีเส้นทางการเชื่อม โยงระหว่าง แต่ละเครือข่ายเก็บไว้เป็นตารางเส้นทาง เรียกว่า RoutingTable   ทำให้เราท์เตอร์สามารถทำหน้าที่จัดหาเส้นทางและ เลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดในการเดินทาง เพื่อการติดต่อระหว่างเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


ที่มารูป:http://www.thaisecondhand.com/ _board/co/data/ CO6978635.html

 

 
   

โมเดม (Modem)
เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์ ์ให้สามารถส่งสัญญาณผ่าน สายโทรศัพท์เพื่อติดต่อสื่อสารกับคอมพิว เตอร์เครื่องอื่นในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ มเดมจะมีทั้งชนิดเชื่อมต่อภายนอก(External Modem)  และชนิดที่เป็นการ์ดอยู่ภาย ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (Internal Modem)  
ที่มารูป:http://www.pataravitaya.ac.th/computer%202010/ Unt itled-11.html


 
   

Network Interface Card หรือ Adapter Card
เป็นแผงวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณที่ส่งออก และรับเข้า ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับตัวกลางในการสื่อสาร  ให้อยู่ในรูปแบบสัญญาณ ที่จะส่งไปบนสายสัญญาณ เพื่อส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้รับได้ ส่วนใหญ่ จะออกแบบเป็นการ์ด (Card)  หรือแผงวงจรไฟฟ้าที่ใส่ลงในช่องสล็อต  (Slot) ของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เรียกว่า Network  Interface  Card  (NIC)   
ที่มารูป:http://utainbas.blogspot.com/2010/07/lan-card.html

 

     

   

เกตเวย์ (Gateway)
เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายต่างประเภทเข้าด้วยกัน เช่น การใช้เกตเวย์ในการเชื่อมต่อเครือข่าย ี่เป็นคอมพิวเตอร์ประเภทพีซี   (PC) เข้ากับคอมพิวเตอร์ประเภทแมคอินทอช (MAC) เป็นต้น 

ที่มารูป:http://www.techfuels.com/wireless-networking/7901-linksys-gateway-wcg200-router.html

 
 
 
 
9/3
  กลับขึ้นข้างบน  


โรงเรียนบัวใหญ่ 83 ต.บัวใหญ่  อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120   
โทรศัพท์ 0-4446-1569 โทรสาร 0-4446-2693