ระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบคอพวเตอร์แหลักการทำงาน
ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล
จริยธรรมและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
โลกอินเตอร์เน็ต

หน้าหลัก แผนที่เว็บไซต์ ติดต่อเรา ผู้จัดทำ
 
หน่วยที่ 4 ระบบเครือข่าคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล (Computer Network and Communication): เทคโนโลียีสารสนเทศและการสื่อสาร

ความหมาย | อุปกรณ์เครือข่าคอมพิวเตอร์ | ประเภทเครือข่าคอมพิวเตอร์ | การสื่อสารข้อมูล | ตัวกลางการสื่อสารข้อมูล

ประเภทระบบเครือข่ายคอมพิวเคอร์
มีการแบ่งประเภทของระบบเครือข่ายไว้หลายรูปแบบโดยมีหลักในการจัดแบ่งที่ แตกต่างกันออกไป ดังนี้

 

 


1.  แบ่งตามขนาดพื้นที่

     LAN (Local Area Network) คือกลุ่มระบบเครือข่ายขนาดเล็กที่คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องอยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกัน เช่น อาคารเดียวกัน ตึกเดียวกันเป็นเครือข่ายสำหรับผู้ใช้ตามบ้าน หรือสำนักงาน
     MAN (Metropolitan Area Network) การนำ LAN มาเชื่อมต่อกัน ทำให้ระบบเครือข่ายมีขนาดใหญ่ขึ้น
    WAN (Wide Area Network) เป็นการเชื่อมต่อหลาย ๆ LAN, MAN เข้าด้วยกัน มีพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง เช่นทั้งประเทศ หรือติดต่อกันระหว่างประเทศเช่นกรุงเทพฯ กับนิวยอร์กด้วยการใช้สายสัญญาณโดยเฉพาะหรือผ่านทางดาวเทียม

 
   


2.  แบ่งตามลักษณะการทำงาน

ระบบ Server-Client คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะมีหน้าที่ที่ไม่เหมือนกัน โดยจะแบ่งคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย Server-Client เป็น 2 ประเภท คือ

    1. เครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) จะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการดูแลรักษา ระบบความปลอดภัย   จัดเก็บข้อมูล  บริการทรัพยากรของเครือข่ายให้กับคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในเครือข่ายเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายทำหน้าที่เป็นคล้ายๆ   ู้รักษากฎของกลุ่มจะเป็นผู้อนุญาตว่าใครมีสิทธิใช้ทรัพยากรใดๆ ได้บ้างและใช้ได้ในระดับไหนเป็นลักษณะการรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลาง   เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเมื่อมีความต้องการใช้ทรัพยากรของ เครือข่ายจะต้องขออนุญาตจากเซิร์ฟเวอร์เสียก่อนในเครือข่ายอาจจะมี เครื่องคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว  หรือหลายเครื่องที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์    ถ้าเป็นระบบเครือข่ายมีขนาดใหญ่ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟ เวอร์นั้นจะต้องเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง    เนื่องจากต้องทำงานหนัก ต้องคอยแจกจ่ายทรัพยากรให้กับเครื่องอื่น ๆ
    2.  เครื่องไคลเอนต์ (Client) หรือ เวิร์คสเตชั่น (Workstation) เป็นคอมพิวเตอร์ในกลุ่มที่เป็นผู้ร้องขอใช้ทรัพยากรต่างๆจาก เซิร์ฟเวอร์

ะบบ Peer to Peer การทำงานของคอมพิวเตอร์ในลักษณะนี้  
จะไม่มีการแบ่งกลุ่มไม่มีเครื่องใดทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะมีฐานะเท่ากันหมด เราสามารถติดต่อใช้ทรัพยากรกับเครื่อง ๆ อื่นภายในกลุ่มได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านคอมพิวเตอร์ตัวกลาง ทรัพยากรแต่ละอย่างจะถูกเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์ในแต่ละเครื่อง   เจ้าของทรัพยากรแต่ละเครื่องจะเป็นคนกำหนดว่าใครในกลุ่มจะสามารถ เข้ามาใช้ทรัพยากรของเขาได้บ้าง และใช้ได้ในระดับไหนดังนั้นในระบบนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะเป็นทั้งผู้ใช้ ทรัพยากรและถูกใช้ในเวลาเดียวกันเหมาะสำหรับเครือข่ายขนาดเล็กที่มีจำนวนคอมพิวเตอร์ไม่มาก


 
   

3. แบ่งตามสถาปัตยกรรมของเครือข่าย
เป็นการกำหนดลักษณะและวิธีการรับส่งข้อมูลของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในเครือข่าย โดยในแต่ ละสถาปัตยกรรมจะมีฮาร์ดแวร์  และ ซอร์ฟแวร์ ที่เป็นมาตรฐานของตนเอง โดยเฉพาะเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหา
โทเค็นริง(Token Ring)  เป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่นิยมแล้วในปัจจุบันเนื่องจากใช้งานยาก มีค่าใช้จ่ายมากและมีความเร็วที่ไม่เพียงพอสำหรับการรับส่งข้อมูลในปัจจุบันซึ่งข้อมูลในระบบมี
แนวโน้มว่าจะมีขนาด ใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีความเร็วสูงสุดประมาณ 16 Mbps
อีเทอร์เน็ต (Ethernet ) เป็นสถาปัตยกรรมหรือาจเรียกว่า เป็นเทคโนโลยีของเครือข่ายที่ได้รับความนิยม ในทุกวันนี้เวลาที่ เราพูดถึง LAN เครือข่ายขนาดเล็กหรือโฮมเน็ตเวิร์คเราก็จะหมายถึงเครือข่าย แบบ Ethernet ในปัจจุบันมีอุปกรณ์   ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ สายสัญญาณต่าง ๆ มากมาย ที่สนับสนุนสถาปัตย กรรมแบบนี้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ก็มีราคาถูกและสามารถทำงานได้กับวินโดวส์ทุกรุ่น

 

     

       
 
 
 
9/4
  กลับขึ้นข้างบน  


โรงเรียนบัวใหญ่ 83 ต.บัวใหญ่  อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120   
โทรศัพท์ 0-4446-1569 โทรสาร 0-4446-2693