ค้นหา ใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
กลับหน้าแรกภาพกิจกรรมดาวน์โหลดกระดานสนทนาสมุดเยี่ยมติดต่อเรา โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ชื่อผู้ใช้ :

กรุณาใส่ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน :

กรุณาใส่รหัสผ่าน

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    ประวัติโรงเรียน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    สัญลักษณ์โรงเรียน
    ข้อมูลครู
    ข้อมูลนักเรียน
    แผนที่ ที่ตั้ง
    งานประกันคุณภาพการศึกษา
    งานวิชาการ
    โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    คณะผู้บริหาร
    กลุ่มสาระฯภาษาไทย
    กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
    กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
    กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯศิลปะ
    กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
    กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
    สนับสนุนการสอน
    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงาน
    ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    โรงเรียนในสังกัด อบจ.นม.
    โรงเรียน อบจ.นม.กลุ่มที่ 2
    โรงเรียน อบจ.นม.กลุ่มที่ 3
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    อบจ.จังหวัดนครราชสีมา
    สำนักการศึกษาฯ
    e-FileTransfer
    สำนักงาน ก.พ.
    กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
    ครูบ้านนอกดอทคอม
    ครูไทย
    กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
    ศูนย์ความรู้อาเซียน
    สมาคมอาเซียน
    เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
    โครงการ eDLTV
    สารานุกรมเมืองด่านนอก
    คุรุสภา
    พรบ.คอมพิวเตอร์
    ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
    web conference
    DLIT ห้องเรียนแห่งคุณภาพ
    การสอนเพิ่มเติมความรู้ผ่านระบบถ่ายทอดสดบนเว็บไซต์
     SBMLD INNOVATION
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษา 2557
    พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
    พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
    โครงการสืบสานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำภูมิปัญญาท้องถิ่น
    งานเกษียณอายุราชการ ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๐
    ศาสตร์พระราชาโรงเรียนบัวใหญ่"ปลูกป่าในใจคน"
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

 
 
  โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
 
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
นางสุมาลี อุดารักษ์  
นางสุมาลี   อุดารักษ์
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางวิลาวรรณ ดีเรือก  
นางวิลาวรรณ   ดีเรือก
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุทธิวรรณ แซ่ตัง  
นางสาวสุทธิวรรณ   แซ่ตัง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสมพร ทับอาสา  
นางสมพร   ทับอาสา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางกรรณิกา อัครปทุม  
นางกรรณิกา   อัครปทุม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายสันชัย สร้อยสิลา  
นายสันชัย   สร้อยสิลา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกรรณิการ์ โพธิ์ทอง  
นางสาวกรรณิการ์   โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจุฑาทิพย์ ทะน้อม  
นางสาวจุฑาทิพย์   ทะน้อม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางธิติมา ชัยปัญหา  
นางธิติมา   ชัยปัญหา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวเตือนใจ เจริญตา  
นางสาวเตือนใจ   เจริญตา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นายวัชรพงษ์ สำราญรมย์  
นายวัชรพงษ์   สำราญรมย์
ตำแหน่ง ครู
นางวิรากานต์ ไพรแสน  
นางวิรากานต์   ไพรแสน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นางสาวพิมพ์สิรี ศิริมนตรี  
นางสาวพิมพ์สิรี   ศิริมนตรี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศศินันท์ อุทารสวัสดิ์  
นางสาวศศินันท์   อุทารสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครู

 

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

ดูทั้งหมด

 

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

..รอการบันทึกข้อมูล...


ดูทั้งหมด
 
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ 83 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 0-4446-1569,0-4446-2693  โทรสาร : 0-4446-2693
e-mail : buayai2013@gmail.com