ค้นหา ใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
กลับหน้าแรกภาพกิจกรรมดาวน์โหลดกระดานสนทนาสมุดเยี่ยมติดต่อเรา โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ชื่อผู้ใช้ :

กรุณาใส่ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน :

กรุณาใส่รหัสผ่าน

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    ประวัติโรงเรียน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    สัญลักษณ์โรงเรียน
    ข้อมูลครู
    ข้อมูลนักเรียน
    แผนที่ ที่ตั้ง
    งานประกันคุณภาพการศึกษา
    งานวิชาการ
    โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    คณะผู้บริหาร
    กลุ่มสาระฯภาษาไทย
    กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
    กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯศิลปะ
    กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
    กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
    สนับสนุนการสอน
    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
    พนักงานจ้างตามภารกิจ
    ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    โรงเรียนในสังกัด อบจ.นม.
    โรงเรียน อบจ.นม.กลุ่มที่ 2
    โรงเรียน อบจ.นม.กลุ่มที่ 3
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    อบจ.จังหวัดนครราชสีมา
    สำนักการศึกษาฯ
    e-FileTransfer
    สำนักงาน ก.พ.
    กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
    ครูบ้านนอกดอทคอม
    ครูไทย
    กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
    ศูนย์ความรู้อาเซียน
    สมาคมอาเซียน
    เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
    โครงการ eDLTV
    สารานุกรมเมืองด่านนอก
    คุรุสภา
    พรบ.คอมพิวเตอร์
    ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
    web conference
    DLIT ห้องเรียนแห่งคุณภาพ
    การสอนเพิ่มเติมความรู้ผ่านระบบถ่ายทอดสดบนเว็บไซต์
     SBMLD INNOVATION
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษา 2557
    พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
    พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
    โครงการสืบสานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำภูมิปัญญาท้องถิ่น
    งานเกษียณอายุราชการ ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๐
    ศาสตร์พระราชาโรงเรียนบัวใหญ่"ปลูกป่าในใจคน"
    "กราบหัวใจครู"เนื่องในวันครู16 มกราคม 2563
    "ก้าวสู่ฝันวันเกษียณ มุทิตา กษิณาลัย ร้อยดวงใจผูกพัน" งานเกษียณราชการประจำปี 2563
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำปี 2556
    นักเรียนที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
    โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง "Triple E from E-book"
    ร้องเพลงประสานเสียง"เพลงธงชาติ" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื่องในวันไหว้ครู 12 มิถุนายน 2557
    ร้องเพลงเทิดพระเกียรติพระคุณแม่ โดยเด็กหญิง ชุติกาญจน์ โคตรเสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
    นักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ทำเครื่องแยกเหรียญชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์อีสาน
    โครงงานเรื่อง ธนบัตร : เอกลักษณ์ชาติ ประวัติศาสตร์ไทย
    โครงงานภาษาไทย
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

 
 
  โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
 
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
นายธนาพร ศิริมั่น  
นายธนาพร   ศิริมั่น
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นางทัศนีย์ กรวยสวัสดิ์  
นางทัศนีย์   กรวยสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นางปราถนา รักษ์ศิลป์  
นางปราถนา   รักษ์ศิลป์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นายลำดวน บุญมา  
นายลำดวน   บุญมา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นายกานต์ บุญแซม  
นายกานต์   บุญแซม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุทธภา บุญแซม  
นางสุทธภา   บุญแซม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางจิรัชญา คิดเห็น  
นางจิรัชญา   คิดเห็น
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางอุดมศรี อุตส่าห์  
นางอุดมศรี   อุตส่าห์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางพรทิพย์ เจริญใจ  
นางพรทิพย์   เจริญใจ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิราภรณ์ แสงอ่อน  
นางสาวจิราภรณ์   แสงอ่อน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวธนพร ภาบับภา  
นางสาวธนพร   ภาบับภา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางฐิติตาพร พุฒขุนทด  
นางฐิติตาพร   พุฒขุนทด
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางจวนทิพย์ แสนใจ  
นางจวนทิพย์   แสนใจ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวบัวเรือน สิงหร  
นางสาวบัวเรือน   สิงหร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายภณ อัพกาญจน์  
นายภณ   อัพกาญจน์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายมงคล เปลี่ยนเอก  
นายมงคล   เปลี่ยนเอก
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวสาธิยา โคขุนทด  
นางสาวสาธิยา   โคขุนทด
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางรชนิกร ศิริมั่น  
นางรชนิกร   ศิริมั่น
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอรเกษม ศรีเวียง  
นางสาวอรเกษม   ศรีเวียง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางวริฎฐา โคตรพจน์  
นางวริฎฐา   โคตรพจน์
ตำแหน่ง ครู
นางสาวพบพร จิตรักษา  
นางสาวพบพร   จิตรักษา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวชเนตตี ภู่ตระกูล  
นางสาวชเนตตี   ภู่ตระกูล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวสุภรัตน์ ปัดภัย  
นางสาวสุภรัตน์   ปัดภัย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวภัทรี ชั้นกลาง  
นางสาวภัทรี   ชั้นกลาง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางจิรภา เซียนพิมาย  
นางจิรภา   เซียนพิมาย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายนิรันด์ สารรัมย์  
นายนิรันด์   สารรัมย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายณัฐพงษ์ เจริญปรุ  
นายณัฐพงษ์   เจริญปรุ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นายนิคม วุฒิยา  
นายนิคม   วุฒิยา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวณิชัชฌา อาโยวงษ์  
นางสาวณิชัชฌา   อาโยวงษ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

 

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การตอบปัญหาเชิงวิศวกรรม ในงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ 28 ม.ค. 2558 ] อ่าน 1357  ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

ดูทั้งหมด

 

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

..รอการบันทึกข้อมูล...


ดูทั้งหมด
 
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ 83 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 0-4446-1569,0-4446-2693  โทรสาร : 0-4446-2693
e-mail : vck@bua-yai.ac.th