ค้นหา ใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
กลับหน้าแรกภาพกิจกรรมดาวน์โหลดกระดานสนทนาสมุดเยี่ยมติดต่อเรา โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ชื่อผู้ใช้ :

กรุณาใส่ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน :

กรุณาใส่รหัสผ่าน

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    ประวัติโรงเรียน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    สัญลักษณ์โรงเรียน
    ข้อมูลครู
    ข้อมูลนักเรียน
    แผนที่ ที่ตั้ง
    งานประกันคุณภาพการศึกษา
    งานวิชาการ
    โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    คณะผู้บริหาร
    กลุ่มสาระฯภาษาไทย
    กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
    กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯศิลปะ
    กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
    กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
    สนับสนุนการสอน
    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
    พนักงานจ้างตามภารกิจ
    ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    โรงเรียนในสังกัด อบจ.นม.
    โรงเรียน อบจ.นม.กลุ่มที่ 2
    โรงเรียน อบจ.นม.กลุ่มที่ 3
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    อบจ.จังหวัดนครราชสีมา
    สำนักการศึกษาฯ
    e-FileTransfer
    สำนักงาน ก.พ.
    กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
    ครูบ้านนอกดอทคอม
    ครูไทย
    กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
    ศูนย์ความรู้อาเซียน
    สมาคมอาเซียน
    เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
    โครงการ eDLTV
    สารานุกรมเมืองด่านนอก
    คุรุสภา
    พรบ.คอมพิวเตอร์
    ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
    web conference
    DLIT ห้องเรียนแห่งคุณภาพ
    การสอนเพิ่มเติมความรู้ผ่านระบบถ่ายทอดสดบนเว็บไซต์
     SBMLD INNOVATION
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษา 2557
    พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
    พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
    โครงการสืบสานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำภูมิปัญญาท้องถิ่น
    งานเกษียณอายุราชการ ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๐
    ศาสตร์พระราชาโรงเรียนบัวใหญ่"ปลูกป่าในใจคน"
    "กราบหัวใจครู"เนื่องในวันครู16 มกราคม 2563
    "ก้าวสู่ฝันวันเกษียณ มุทิตา กษิณาลัย ร้อยดวงใจผูกพัน" งานเกษียณราชการประจำปี 2563
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำปี 2556
    นักเรียนที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
    โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง "Triple E from E-book"
    ร้องเพลงประสานเสียง"เพลงธงชาติ" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื่องในวันไหว้ครู 12 มิถุนายน 2557
    ร้องเพลงเทิดพระเกียรติพระคุณแม่ โดยเด็กหญิง ชุติกาญจน์ โคตรเสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
    นักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ทำเครื่องแยกเหรียญชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์อีสาน
    โครงงานเรื่อง ธนบัตร : เอกลักษณ์ชาติ ประวัติศาสตร์ไทย
    โครงงานภาษาไทย
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

 
 
 

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

  ประวัติโรงเรียน
 

                                                                 ประวัติโรงเรียนบัวใหญ่  
    
        
         
โรงเรียนบัวใหญ่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2459  เดิมมีชื่อว่า “โรงเรียนพลราษฎร์บำรุง” ตามชื่อนายอำเภอบัวใหญ่ขณะนั้น(พระพลราษฎร์บำรุง) สถานที่ตั้งเดิมอยู่บริเวณโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ปัจจุบันเลขที่ 83  ถนนเทศบาล 8 ตำบลบัวใหญ่  อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ 30120 โทรศัพท์ 044-461569 โทรสาร 044-462693 เว็บไซต์โรงเรียน http://www.bua-yai.ac.th อยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 80 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด129 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา
   

                                                                            การสอน


        
      พ.ศ.2459   เปิดการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
        
      พ.ศ.2467   เปิดการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)      
      
      พ.ศ.2471   ประสบปัญหาต้องยุบโรงเรียนนานถึง 13 ปี      
    
      พ.ศ.2484   กระทรวงศึกษาธิการเห็นว่าอำเภอบัวใหญ่ควรจะมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนพล

                           ราษฎร์บำรุงจึงถูกฟื้นฟูขึ้นใหม่ตั้งชื่อว่า "โรงเรียนประจำอำเภอบัวใหญ่" ใช้อักษรย่อโรงเรียน

                           ว่า "น.ม.5" ซึ่งหมายถึงโรงเรียนมัธยมศึกษาก่อตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 5 ของจังหวัดนครราชสีมา

                           โดยมี นายสาย   บำรุงการ   เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                           และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนประชาบาลบัวใหญ่เป็นอาคาร

                           เรียน      
        
      พ.ศ.2492  เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 และในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่ง

                          เปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนรัฐบาลทั่วราชอาณาจักร โดยให้ตัดคำว่า "ประจำอำเภอ" และ          

                          "ประจำจังหวัด" ออก ให้เรียกตามชื่อท้องถิ่นที่ตั้งว่า "โรงเรียนบัวใหญ่" แต่ยังคงใช้อักษรย่อ

                          ของโรงเรียนว่า  "น.ม.5"   
        
      พ.ศ.2502  โรงเรียนบัวใหญ่ได้งบประมาณจำนวน 120,000 บาท จึงได้สร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่อยู่ระหว่าง

                          โรงเรียนประชาบาลบ้านบัวใหญ่(โรงเรียนเทศบาล 1 ในปัจจุบัน) กับสถานีรถไฟห้วยระหัด ซึ่ง

                          เป็นสถานที่ตั้งจนถึงปัจจุบัน   
      
      พ.ศ.2512   โรงเรียนบัวใหญ่ได้ที่ดินคืนจากเอกชน จึงได้ขยายเนื้อที่ของโรงเรียนออกไปอีกรวมเป็นเนื้อที่

                          129 ไร่ 3งาน 48 ตารางวา    
      
      พ.ศ.2513   เปลี่ยนอักษรย่อของโรงเรียนบัวใหญ่จาก "น.ม.5" เป็น "บ.ญ."  
         
      พ.ศ.2536   รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางจาก กระทรวงศึกษาธิการ   
       
      พ.ศ.2536   รับรางวัลต้นแบบในการเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน

      พ.ศ.2537   รับรางวัลเป็นศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น จากมณฑลทหารบกที่ 21

        พ.ศ.2544   รับรางวัลโรงเรียนจริยศึกษาดีเด่นขนาดใหญ่ จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

        พ.ศ.2545   รับรางวัลโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีด่น กรมสามัญศึกษา

       พ.ศ.2547   - ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนชั้นนำของ สพท.นม.6 จากสำนักงานคณะกรรมการการ

                              ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

                                  - เป็นศูนย์แนะแนวและศูนย์วิทยาศาสตร์ของ สพท.นม.6 

                           - เป็นโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

                              สสวท.

      พ.ศ.2550    ได้รับการถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

      


เพิ่มโดย: admin  [ 24 ธ.ค. 2555 ] อ่าน 13453   ครั้ง แก้ไขล่าสุด [ 28 ส.ค. 2560 เวลา 10:55:50 ] โดย: admin
 
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ 83 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 0-4446-1569,0-4446-2693  โทรสาร : 0-4446-2693
e-mail : vck@bua-yai.ac.th