ค้นหา ใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
กลับหน้าแรกภาพกิจกรรมดาวน์โหลดกระดานสนทนาสมุดเยี่ยมติดต่อเรา โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ชื่อผู้ใช้ :

กรุณาใส่ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน :

กรุณาใส่รหัสผ่าน

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    ประวัติโรงเรียน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    สัญลักษณ์โรงเรียน
    ข้อมูลครู
    ข้อมูลนักเรียน
    แผนที่ ที่ตั้ง
    งานประกันคุณภาพการศึกษา
    งานวิชาการ
    โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    คณะผู้บริหาร
    กลุ่มสาระฯภาษาไทย
    กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
    กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
    กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯศิลปะ
    กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
    กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
    สนับสนุนการสอน
    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงาน
    ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    โรงเรียนในสังกัด อบจ.นม.
    โรงเรียน อบจ.นม.กลุ่มที่ 2
    โรงเรียน อบจ.นม.กลุ่มที่ 3
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    อบจ.จังหวัดนครราชสีมา
    สำนักการศึกษาฯ
    e-FileTransfer
    สำนักงาน ก.พ.
    กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
    ครูบ้านนอกดอทคอม
    ครูไทย
    กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
    ศูนย์ความรู้อาเซียน
    สมาคมอาเซียน
    เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
    โครงการ eDLTV
    สารานุกรมเมืองด่านนอก
    คุรุสภา
    พรบ.คอมพิวเตอร์
    ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
    web conference
    DLIT ห้องเรียนแห่งคุณภาพ
    การสอนเพิ่มเติมความรู้ผ่านระบบถ่ายทอดสดบนเว็บไซต์
     SBMLD INNOVATION
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษา 2557
    พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
    พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
    โครงการสืบสานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำภูมิปัญญาท้องถิ่น
    งานเกษียณอายุราชการ ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๐
    ศาสตร์พระราชาโรงเรียนบัวใหญ่"ปลูกป่าในใจคน"
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

 
 
 

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
  วิสัยทัศน์โรงเรียนบัวใหญ่  
 

        

                  มุ่งพัฒนาความรู้  คู่คุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน

                          ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

 

 
  พันธกิจ  
     
 

1. พัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขึ้นพื้นฐานด้วยการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนตาม

    แนวปฏิรูปการเรียนรู้

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรรัฐและเอกชน    

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีมาตรฐานตามวิชาชีพ

4. พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน

5. จัดระบบกำกับติดตาม เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา

 

 
  นโยบายการจัดการศึกษา  
 
 1.
การศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนบัวใหญ่
 2.

การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เร่งรัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ

 3.
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 4.
การศึกษาเพื่ออาชีพเร่งรัดพัฒนาความรู้ ความสามารถ เจตคติ วิสัยทัศน์ และคุณลักษณะท่ี่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ
 5.
พัฒนาสุขภาพและพลานามัยส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพ พลานามัย และการกีฬาให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
 6.
การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ งานศิลปวัฒนธรรม ความจำเป็น เอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทย
 7.

การศึกษาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเร่งรัด พัฒนา กระบวนการสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน

 8.
การร่วมมือกับชุมชนประสานความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น เอกชน หน่วยงานอื่น ๆ ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 9.

การพัฒนาวิชาชีพและบุคลากร โดยมุ่งเน้นไปสู่ครูมืออาชีพ 

10. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาเอื้ออำนวยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม
 

เพิ่มโดย: admin  [ 24 ธ.ค. 2555 ] อ่าน 7310   ครั้ง แก้ไขล่าสุด [ 10 ก.ย. 2561 เวลา 09:18:58 ] โดย: admin
 
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ 83 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 0-4446-1569,0-4446-2693  โทรสาร : 0-4446-2693
e-mail : buayai2013@gmail.com